View count: 224

Organizers

Yang-Hao Chan (IAMS, AS) - Chair
Tay-Rong Chang (NCKU)
Feng-Chuan Chuang (NSYSU)
Guang-Yu Guo (NTU)
Horng-Tay Jeng (NTHU)
Chi-Cheng Lee (TKU)
Hsin Lin (IoP, AS)

*in alphabetical order