TG4 IDR Publications

Reset
Title
Tsu-Hsu Yen*, Chia-He Lin, and Yeng-Long Chen*, Effects of Gas Adsorption and Surface Conditions on Interfacial Nanobubbles, Langmuir 37, 8, 2759 (2021)
Fan-Wei Wang, Michela Geri, Yun-Ju Chen, Jung-Ren Huang, Gareth H. McKinley, Yeng-Long Chen, Rheo-chemistry of Gelation in Aiyu (Fig) Jelly, Food Hydrocolloids, 107001 (2021)